Views: 74545

Asistenţa maternală în Europa

1. Prezentarea generală a proiectului

Obiectivul proiectului este de a forma profesioniştii din domeniul asistenţei maternale din 3 ţări (Bulgaria, Ungaria şi România) prin transferul modalităţilor de formare ale titlului francez Asistent familial. Această practică a asistenţei familiale, care în Franţa îşi dovedeşte eficacitatea, este supusă obţinerii diplomei de stat. Transferul conţinuturilor acestei diplome în termeni de competenţe va permite organismelor de formare, inclusiv universităţilor implicate în proiect, să-şi formeze proprii angajaţi, care, la rândul lor, vor putea forma asistenţi familiali în cele 3 ţări partenere: Bulgaria, România şi Ungaria. Aceştia au nevoie să-şi profesionaliza practica; chiar dacă există, aceasta variază de la o ţară la alta şi nici una dintre ţări nu deţine resurse pedagogice adaptate.

Realizarea acestui proiect va permite deci profesionalizarea actorilor sociali. Asistenţii familiali vor fi astfel mai bine formaţi, mai competenţi, mai eficienţi, capabili să trateze toate situaţiile întâlnite. Aptitudinile relaţionale şi competenţele lor vor fi consolidate în practica comunicării, a primirii şi a însoţirii, în capacitatea de a reacţiona în faţa unor situaţii diverse şi de urgenţă (a observa, a analiza, a acţiona), în cunoştinţele lor tehnice legate de viaţa cotidiană (igienă, confort, siguranţă, întreţinere, alimentare ...), în cunoştinţele lor ştiinţifice de bază (psihologie, pediatrie). Organizaţiile de formare vor dispune o ofertă de formare reînnoită, adaptată şi pertinent validată în 4 ţări europene (Bulgaria, România, Ungaria şi Franţa).

Acest proiect susţine astfel elaborarea unui sistem de formare alcătuit din instrumente europene comune concepute pentru favorizarea transparenţei şi recunoaşterii competenţelor. Demersul acestui proiect va introduce noţiunea de certificare a competenţelor corespunzătoare activităţilor profesionale necesare pentru meseria de Asistent familial. Transferul certificatului francez ASISTENT FAMILIAL îmbracă 3 forme de transfer: Transferabilitate geografică: implică transferul titlului de asistent familial existent în Franţa în cele 3 ţări partenere (Bulgaria, România şi Ungaria), ţinând cont de specificul cultural şi vizând armonizarea practicilor din cele 4 ţări europene, astfel încât să răspundă politicii europene. Transferul va consta în a pune la dispoziţia partenerilor români, bulgari şi unguri a produsului experienţei franceze, şi anume diploma de asistent familial. Partenerii români, bulgari şi unguri vor putea prelua integral sau parţial această diplomă şi componentele sale, în funcţie de problemele cu care se confruntă şi de cadrul de reglementare în care se situează acţiunile lor. Diferitele activităţi prevăzute în proiect vor permite adaptarea părţilor transferate la contextul specific fiecăreia dintre cele 3 ţări.
Transferabilitate metodologică : cu prilejul acestui proiect de transfer, se pune de asemenea problema partajării în rândul partenerilor europeni a unei singure culturii pedagogice centrate pe acelaşi tip de abordare, şi anume « Abordarea Prin Competenţe (APC) ». Această cultură pedagogică, utilizată la nivelul Uniunii Europene în materie de formare, se bazează pe cercetarea modului optim de armonizare între formare şi angajare. Progresiv, APC s-a constituit în jurul unei metodologii plecând de la nevoile economice, construind dispozitive de formare care să răspundă acestor nevoi. Schema este următoarea: ACTIVITĂŢI PROFESIONALE – COMPETENŢE NECESARE – CONŢINUTUL FORMĂRII – CERTIFICAREA. Proiectul permite partenerilor, îndeosebi celor din Europa de Est, să împărtăşească aceeaşi viziune cu privire la finalitatea formării.
Transferabilitate sectorială : Una dintre activităţile proiectului din faza de diagnostic constă în identificarea diferenţelor legislative şi juridice în domeniul protecţiei copilului din ţările partenere. Studiul şi constatările privind problematica abandonului şi riscului social pot face obiectul difuzării în alte sectoare: drept, justiţie, prevenţie, mediere. Un transfer poate fi avut în vedere către numeroase calificări din domeniul sănătăţii în cadrul cărora relaţia de ajutor este puternic prezentă – astfel, ingineria competenţelor (caracterul modular) şi ingineria globală a proiectului sunt transferabile în oricare alt sector.

2. Limba

Limba de lucru a proiectului este limba franceză. Toţi partenerii vorbesc limba franceză. La finalul proiectului, majoritatea rezultatelor şi publicaţiilor vor fi disponibile în 4 limbi (bulgară, franceză, ungară şi română).

3. Finanţare

Proiectul AFUE este finanţat de Comisia Europeană prin programul sectorial Leonardo da Vinci. Partenerii proiectului asigură o confinanţare de 87101 euro din bugetul total de 303 602 euro.

4. Grupuri ţintă

Grupurile ţintă vizate prin acest transfer de diplomă sunt reprezentate de:
Asistenţi maternali din cele 3 ţări parteneri : Bulgaria, România şi Ungaria, care au o nevoie importantă de profesionalizare a practicilor lor .

Formatorii organizaţiilor de formare, care au o practică diferită de la o ţară la alta şi care se află sau nu în posesia de resurse pedagogice adaptate specificului ţării respective;

Mai pe larg, publicul ce lucrează în sectorul social şi de ajutor al copilului.

Publicul ţintă final este bineînţeles totalitatea copiilor aflaţi în situaţie de dificultate socială, care, graţie realizării acestui proiect, vor fi găzduiţi în cele mai bune condiţii şi vor beneficia de refacerea acestei legături sociale atât de importante pentru dezvoltarea lor.
Impactul asupra lucrătorilor sociali:

În ce priveşte actorii de teren, adică « lucrătorii sociali », ei vor fi mai bine formaţi, mai competenţi, mai eficienţi, capabili să trateze toate situaţiile de urgenţă întâlnite.
Acest lucru se va traduce prin dezvoltarea:

 • aptitudinilor relaţionale şi competenţelor lor în practica animaţiei, a comunicării, a primirii şi a însoţirii;
 • capacităţii lor de a reacţiona în faţa unor situaţii diverse şi de urgenţă (a observa, a analiza, a acţiona);
 • capacităţii lor de comunicare asupra stării fizice şi morale a beneficiarilor cu membrii echipei «ajutătoare»;
 • cunoştinţelor lor tehnice legate de viaţa cotidiană (igienă, confort, siguranţă, întreţinere, alimentare ...) şi de funcţionarea instituţiilor tehnice specializate;
 • cunoştinţelor lor ştiinţifice de bază (psihologie, pediatrie) pentru a lucra eficace în echipe mixte cu medicii specializaţi;
 • stăpânirii metodelor de învăţare şi a proceselor de gândire.

Impactul asupra organizaţiilor de formare:
Organizaţiile de formare vor fi utilizatorii direcţi ai rezultatelor proiectului, ţinând cont de nevoile lor şi de lipsa actuală de programe în acest sector. Organizaţiile intermediare şi finanţatoare din fiecare ţară participante în proiect în calitate de asociaţi vor fi sensibile la solvabilitatea şi durabilitatea ofertei.
Impactul asupra ofertei de formare profesională şi a transparenţei calificărilor: organizaţiile de formare vor dispune de o ofertă de formare reînnoită, adaptată şi pertinent valabilă în 4 ţări europene (Bulgaria, România, Ungaria şi Franţa).

5. Parteneriatul

Obiectivele proiectului, tipologia activităţilor stabilite pentru atingerea acestora, numărul, dar şi complementaritatea partenerilor şi organizaţiilor de sprijin, necesită un parteneriat bine structurat şi o gestiune riguroasă.
Acest lucru a făcut obiectul unei analize la nivelul partenerilor proiectului, care au stabilit împreună următorul mod de funcţionare:

 • 1. Alegerea unei organizaţii « responsabil proiect », însărcinată cu promovarea şi gestionarea ştiinţifică, administrativă şi financiară a proiectului: P0: Universitatea din Sofia (Bulgaria);
 • 2. Alegerea unei organizaţii « coordonator general» însărcinată cu coordonarea generală a diferiţilor parteneri, care va fi înlocuitorul responsabilului de proiect: P4: GIP FIPAG (Franţa);
 • 3. Alegerea în fiecare dintre ţări, în afara Greciei, a unei organizaţii « lider » care va fi înlocuitorul coordonatorului general. Aceasta va avea sarcina coordonării acţiunilor proiectului în ţara sa. P5: GRETA NORD ISERE pentru Franţa, P2: SAPI pentru Bulgaria, P10: Asociaţia PARTENER pentru România, P7: Universitatea din Pecs pentru Ungaria;
 • 4. Alegerea unei organizaţii « evaluator extern permanent » al modului de funcţionare a proiectului, al metodologiilor folosite, al rezultatelor obţinute, în special al produselor elaborate şi al valorificării lor. Alegerea s-a îndreptat spre organizaţia GRETA VIVARAIS PROVENCE, care va fi însărcinată pe toată perioada proiectului cu controlul calităţii;
 • 5. Alegerea unor organizaţii experte însărcinate cu lucrările de cercetare şi de producţie în raport direct cu liderii fiecărei ţări.
Parteneriatul proiectului este alcătuit din următoarele organisme:
Bulgaria:
Universitatea «St Kliment d'Ohrid» din Sofia (Promotorul proiectului),
Institutul de Activităţi şi Practici Sociale (SAPI),
Agenţia Naţională pentru Educare şi Formare Profesională ;
Franţa:
Groupement d’Intérêt Public - Formation et Insertion Professionnel de l’Académie de Grenoble (GIPFIPAG) (GIPFIPAG),
Greta Nord Isère – Centru de formare continuă, Greta VIVARAIS PROVENCE (Evaluator);
Ungaria:
Universitatea din Pecs;
România:
Asociaţia PARTENER – Grupul de Iniţiativă pentru Dezvoltare Locală Iaşi,
Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» Iaşi,
Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Drepturilor Copilului Iaşi


6. Rezultate

Proiectul AFUE permite elaborarea unui corp de instrumente de inginerie de formare şi de programe de formare de nivel european. Acest corp de instrumente va fi disponibil în 4 limbi (bulgară, franceză, română şi ungară) în format tipărit şi sub forma unui CD-ROM.
Acest corp de instrumente este alcătuit din următoarele produse:

 • Studiu privind intervenţia socială şi educativă pentru copiii în dificultate şi diagnosticul nevoilor de profesionalizare în Bulgaria
 • Studiu privind intervenţia socială şi educativă pentru copiii în dificultate şi diagnosticul nevoilor de profesionalizare în Ungaria
 • Studiu privind intervenţia socială şi educativă pentru copiii în dificultate şi diagnosticul nevoilor de profesionalizare în România
 • Sinteză europeană a studiilor privind intervenţia socială şi educativă pentru copiii în dificultate şi diagnosticul nevoilor de profesionalizare în Bulgaria, România şi Ungaria
 • Studiu privind condiţiile de transfer a calificării Asistent familial din Franţa în Bulgaria, România şi Ungaria pe baza studiilor privind intervenţia socială şi educativă pentru copiii în dificultate şi diagnosticul nevoilor de profesionalizare
 • Referenţialul ocupaţiei Asistent familial în Bulgaria
 • Referenţialul ocupaţiei Asistent familial în Ungaria
 • Referenţialul ocupaţiei Asistent maternal în România
 • Sinteză europeană pentru Referenţialul ocupaţiei Asistent familial în Bulgaria, România şi Ungaria
 • Referenţialul de formare (referenţial de calificare, ofertă modulară de formare) pentru Asistent familial în Bulgaria
 • Referenţialul de formare (referenţial de calificare, ofertă modulară de formare) pentru Asistent familial în Ungaria
 • Referenţialul de formare (referenţial de calificare, ofertă modulară de formare) pentru Asistent maternal în România
 • Sinteză europeană a Referenţialelor de formare (referenţial de calificare, ofertă modulară de formare) pentru Asistent familial în Bulgaria, România şi Ungaria
 • Colecţie de resurse pedagogice pentru formarea profesională a asistenţilor maternali în Bulgaria, România şi Ungaria
 • Program european de formare de formatori pentru transferul rezultatelor proiectului şi a resurselor pedagogice
 • Site internet www.projetafue.eu
 • CD ROM „Asistenţa maternală în Europa”

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.